خیابان خواب ها

پیرهـا زهــر هـلاهــل خـورده انــد

عشق ورزان مـهر باطل خـورده اند

 

باز هم بحث عقیل و مـرتضی ست

آهن تفتــیده ی مــولا کجـــــاست

 

نه فقط حرفی از آهن مانده است

شمع بیت المال روشن مانده است

 

با خــــودم گفتم تو عاشق نیستی

آگـــــه از ســــرّ شقـــایق نیستی

 

غــرق در دریــا شدن کار تو نیست

شیعه مـــولا شــدن کــارتو نیست

 

بین جــمع ایســـــتاده بـر نمـــــاز

ابن ملجــــم هـــــا فـــراوانند بــاز

..........................................

 

خواستم چیزی بگویم د یــــر شد

واژه هایم طعــمه ی تکفیــر شـد

 

قصه ی نـــا گفته بسیار است باز

دردهـــا خـروار خــروار است بـــاز

 

دستهارا  باز در شبـــهای ســـرد

هــــــا کنید ای کودکان دوره گـرد

 

مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها

می رسد ته مانده ی بشقابــــها

 

سر به لاک خویش بردیم ای دریغ

نان به نرخ روز خوردیم ای دریــــغ

 

قصّـه هــای خوب رفت از یادهـــا

بی خبر مـــاند یم از بـــنیادهــــا

 

صحبت از عدل و عدالت نابجاست

ســــود در بازار ابن الو قــتهاست

...............................................

 

گفته ام من دردهـــا را بارهـــــــا

خسته ام خسته از این تکرارهـــا 

 

ای کــــه می آیدصدای گــریه ات

نیمه شـــبها از پس د یوار هـــــا

 

گــــیر خواهد کــــرد روزی روزیت

در گلـــوی مــال مـردم خوارهـــا

 

من بــه در گفتم ولیکن بشنو ند

نکته هـــا را مـو به مو دیوارهــــا

...........................................

آلبوم :عشق الهی-آهنگساز : فؤاد حجازی-خواننده : علیرضا عصار-شاعر: خلیل جوادی

/ 0 نظر / 13 بازدید